Certificate

บริษัท ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จํากัด ประกอบกิจการเป็นโรงงานผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM/ODM) แบบ One Stop Service มีทีมวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ให้บริการยื่นจดเลขทะเบียนองค์การอาหารและยา ดําเนินการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP สากล ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของกระทรวงสาธารณสุข 

GMP
ใบอนุญาตผลิตอาหาร