Services

"เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก"
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สร้างแบรนด์ของตัวเอง

1. ขั้นตอน การสร้างแบรนด์ โดยใช้สูตรมาตรฐานของบริษัท
1.1 ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ จากสูตรมาตรฐานของบริษัท
1.2 ลูกค้าเลือกบรรจุภัณฑ์
1.3 เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสนอราคาเมื่อลูกค้าตกลงสั่งผลิตสินค้า
1.4 ชําระเงิน มัดจําก่อนสั่งผลิต 50% ตามใบเสนอราคา
1.5 บริษัทออกแบบโลโก้และฉลากสินค้าให้ลูกค้า ใช้เวลา 7 วัน
1.6 ลูกค้ายืนยันงานออกแบบโลโก้และฉลากสินค้ากับบริษัททางอีเมล์
1.7 บริษัทขอ อย. ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยใช้ เวลาประมาณ 30 วัน
1.8 เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิต ใช้เวลาผลิตไม่เกิน 30 วัน (นับจากวันยืนยันงานออกแบบ)
1.9 ลูกคําชําระเงิน ส่วนที่เหลืออีก 50% เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ
1.10 การจัดส่งสินค้า (ลูกค้าจะได้รับสินค้าไม่เกิน 3 วันทําการ หลังจากวันชําระเงิน
*** จำนวนการสั่งผลิตขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม หรือ 100 ชิ้น

2 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ โดยที่ลูกค้ามีสูตรของตนเองหรือพัฒนาสูตรใหม่
2.1 ลูกค้าแจ้งรายละเอียดพร้อมลักษณะหรือตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2.2 เงื่อนไขและระยะเวลาในการพัฒนา
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูตร 5,000 บาท
2.4  สั่งผลิตขั้นต่ํา 5-10 กิโลกรัม หรือ เป็นจํานวนเงิน 30,000 บาท/ครั้ง/บิล
2.5 กรณีพัฒนาสูตรมาตรฐานของบริษัท เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ่น เปลี่ยนสารสกัดใช้เวลาพัฒนาสูตร 14 วัน
2.6 กรณีพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ หรือแกะสูตร จากตัวอย่างของลูกค้า ใช้เวลาพัฒนาสูตร 30 วัน
2.7 ส่งตัวอย่างให้ลูกค้าพร้อมใบข้อมูลผลิตภัณฑ์และใบประเมิน ความพึงพอใจ
2.8 ลูกค้าสามารถปรับสูตรได้ 3 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นปรับเปลี่ยนประเภทของผลิตภัณฑ์
2.9 กรณีลูกค้าต้องการปรับปรุงส่งให้แผนกพัฒนา ผลิตภัณฑ์พัฒนาสูตรใหม่
2.10 กรณีลูกค้ายืนยันสูตร แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ดําเนินการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
2.11 กรณีพัฒนาจากสูตรมาตรฐานใช้เวลาทดสอบ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 14 วัน
2.12 กรณีพัฒนาจากสูตรใหม่ใช้เวลาทดสอบความคงตัว ของผลิตภัณฑ์ 30 วัน
2.13 หลังจากลูกค้ายืนยันสูตรจึงจะยื่นจดแจ้งขอ อย. ได้ ใช้เวลาประมาณ 30 วัน
2.14 รายละเอียดตามข้อ 4-10 เหมือนกรณีใช้สูตรมาตรฐาน ของบริษัท
 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน


 

3.1 ผลิตสินค้า Bulk ใช้เวลา 14 วัน

 

3.2 ผลิตสินค้า แบ่งบรรจุ ต่ำกว่า 3,000 ชิ้น ชิ้น ใช้เวลา 30 วัน 

 

3.3 ผลิตสินค้า แบ่งบรรจุ มากกว่า 3,000 ชิ้น ชิ้น ใช้เวลา 40 วัน

 

3.4 ระยะเวลาออกแบบโลโก้ ฉลาก กล่อง ประมาณ 1 สัปดาห์ ออกแบบโบรชัวร์ แคตตาล็อก ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

 

4. อัตราค่าบริการ


 

4.1 ด้านงานออกแบบ 


 

5,000 บาท

4.2 ด้านการแบ่งบรรจุ


 

0.5 - 5 บาท/ชิ้น

4.3 ด้านการพัฒนาสูตรและเอกสารต่างๆ


 

5,000 - 20,000 บาท/สูตร

4.4 จดแจ้ง อย. 


 

3,000 - 20,000 บาท/สูตร